CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc Trung học cơ sở
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Cơ quan thực hiện

Trung tâm giáo dục thường xuyên 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

- Đối tượng học bổ túc THCS muốn chuyển trường cần có đơn xin chuyển trường.

- Được phép chuyển trường khi nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Đơn xin chuyển trường.

- Văn bản đồng ý của trường nơi xin chuyển đến

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Nghị định 75/2006/NĐ-CP;

- Thông tư 17/2003/TT-BGDĐT;

- Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện