CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn.
- Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Gia Viễn.
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm một cửa liên thông huyện Gia Viễn.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp; trực tuyến; dịch vụ bưu chính.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
1. Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 87/2017/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
4. Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện là 10 năm kể từ ngày cấp mới.
Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí

k

Lệ Phí
- Nếu chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp: 600.000đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 
 
- Nếu chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân: 200.000đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định
Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai bao gồm:   Bản chính: 0
Bản sao: 0
1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2017/NĐ-CP. Mẫu số 05.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Bản sao hợp đồng bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
3. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai khi có đủ các điều kiện sau đây:
1. Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Có hợp đồng tối thiểu 1 năm bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 87/2017/NĐ-CP, trừ trường hợp cửa hàng trực thuộc của thương nhân.
3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;
- Thông tư 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa; dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai