CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.
Mã thủ tục 2.000477.H42
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cơ quan thực hiện

Cơ sở trợ giúp xã hội.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp, qua bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều kiện cho phép).

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Đối tượng sử dụng dịch vụ hoặc người giám hộ, thân nhân hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc cha mẹ nuôi (quy định tại các điểm b, c, d và g khoản 2 Điều 30 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP) có đơn đề nghị gửi người đứng đầu cơ sở dừng trợ giúp xã hội.

- Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định dừng trợ giúp xã hội đối với đối tượng thuộc quyền quản lý.

- Bước 3: Cơ sở trợ giúp xã hội lập biên bản bàn giao đối tượng về gia đình, cộng đồng có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc thanh lý hợp đồng dịch vụ trợ giúp xã hội.

Thời hạn giải quyết


07 ngày làm việc.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Đơn đề nghị dừng trợ giúp xã hội (theo Mẫu số 09 ban hành kèm theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP).
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

không

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Đơn đề nghị dừng trợ giúp xã hội theo Mẫu số 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP Tải về In ấn

Kết quả thực hiện


Quyết định dừng trợ giúp xã hội.

EMC Đã kết nối EMC