CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
Lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân huyện

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm một cửa liên thông

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện


Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giá


B1 cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Phòng Nội vụ nơi tổ chức quyên gópTCCNBộ phận TN&TKQ B2Tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:Nếu hồ sơ hợp lệ ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả luân chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên mônNếu hồ sơ không hợp lệ phát phiếu hướng dẫn để công dân hoàn thiện hồ sơB3Thẩm định hồ sơ: Công chức thụ lý hồ sơ tham chiếu các quy định, luật định., tiến hành thẩm định:- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân biết qua bộ phận một cửa (nêu rõ lý do) để bổ sung hiệu chỉnh hồ sơ- Trường hợp, đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theoCông chức thụ lý hồ sơ B4Tổng hợp kết quả, lập tờ trình kèm theo hồ sơ báo cáo trình lãnh đạo phòng xem xétCông chức thụ lý hồ sơB5Lãnh đạo phòng Nội vụ xem xét hồ sơ, nếu hợp lệ, ký xác nhận vào văn bản liên quan trình lãnh đạo UBND xem xétLãnh đạo phòng Nội vụB6Lãnh đạo UBND xem xét hồ sơ, tờ trình nếu hợp lệ ký vào văn bản liên quanLãnh đạo UBND huyệnB7Tiếp nhận kết quả, lấy số, đóng dấuPhát hành văn bản và chuyển về bộ phận một cửaCông chức thụ lý hồ sơBộ phận văn thư huyệnB8Trả kết quả và lưu vào hồ sơ theo dõiTổ chức giám sát việc thực hiện nội dung thông báo của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáoBộ phận TN&TKQPhòng Nội vụo trực thuộc


Thời hạn giải quyết

Ngay sau khi Ủy ban nhân dân huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ.

Phí

k

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo (nếu có)

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo (nếu có) Tải về In ấn

Kết quả thực hiện