CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện
Lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ
Cơ quan thực hiện

UBND huyện

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm một cửa liên thông

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện


 B1 Trước khi giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện, chức sắc, chức việc, nhà tu hành gửi văn bản đề nghị đến Phòng Nội vụ.TCCNBộ phận TN&TKQ B2Phòng Nội vụ xem xét hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Phòng Nội vụ thông báo qua mạng Internet hoặc văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ.B3Thẩm định hồ sơ: Công chức thụ lý hồ sơ tham chiếu các quy định, luật định., tiến hành thẩm định:- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân biết qua bộ phận một cửa (nêu rõ lý do) để bổ sung hiệu chỉnh hồ sơ- Trường hợp, đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theoCông chức thụ lý hồ sơ B4Tổng hợp kết quả, lập tờ trình kèm theo hồ sơ báo cáo trình lãnh đạo phòng xem xétCông chức thụ lý hồ sơB5Lãnh đạo phòng Nội vụ xem xét hồ sơ, nếu hợp lệ, ký xác nhận vào văn bản liên quan trình lãnh đạo UBND xem xétLãnh đạo phòng Nội vụB6Lãnh đạo UBND xem xét hồ sơ, tờ trình nếu hợp lệ ký vào văn bản liên quanLãnh đạo UBND huyệnB7Tiếp nhận kết quả, lấy số, đóng dấuPhát hành văn bản và chuyển về bộ phận một cửaCông chức thụ lý hồ sơBộ phận văn thư huyệnB8Trả kết quả và lưu vào hồ sơ theo dõiGửi thông báo tới UBND xã liên quanBộ phận TN&TKQPhòng Nội vụ 


Thời hạn giải quyết

25 ngày kể từ ngày Phòng Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.

Phí

k

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

-Đơn đề nghị giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo, trong đó nêu rõ lý do thực hiện giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, người tổ chức, thành phần tham dự
-Ý kiến bằng văn bản của tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức tôn giáo trực tiếp quản lý chức sắc, nhà tu hành

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Đơn đề nghị giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo, trong đó nêu rõ lý do thực hiện giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, người tổ chức, thành phần tham dự Tải về In ấn

Kết quả thực hiện