CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện.
Lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trên trang điện tử của Trung tâm một cửa liên thông Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn.

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện


Bước 1: Trước khi tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo nộp hồ sơ theo quy định trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trên trang điện tử của Trung tâm một cửa liên thông Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn.Bước 2: Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm một cửa liên thông kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đi nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.- Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn ngày, giờ trả kết quả.Bước 3: Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thẩm định hồ sơ và lập tờ trình kèm theo hồ sơ đã được thẩm định trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cần giải trình và bổ sung thêm thì phải thông báo và nêu rõ lý do cho người đi nộp hồ sơ biết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.Bước 4: Căn cứ Tờ trình của Phòng Nội vụ, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký. Trường hợp từ chối đề nghị phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.Bước 5: Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Một cửa liên thông Ủy ban nhân dân huyện trả kết quả và lưu vào hồ sơ theo dõi.


Thời hạn giải quyết

25 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí

k

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

1. Văn bản đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện. (theo mẫu).
2. Các tài liệu kèm theo (nếu có).

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ.
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Văn bản đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện. (theo mẫu) Tải về In ấn

Kết quả thực hiện

Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký.