CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện
Lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trên trang điện tử của Trung tâm một cửa liên thông Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn.

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện


Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đã thông báo hằng năm, người đại diện của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện nộp hồ sơ theo quy định trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trên trang điện tử của Trung tâm một cửa liên thông Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn.Bước 2: Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm một cửa liên thông kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đi nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.- Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn ngày, giờ trả kết quả.Bước 3: Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cần giải trình và bổ sung thêm thì phải thông báo và nêu rõ lý do cho người đi nộp hồ sơ biết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.Bước 4: Căn cứ vào hồ sơ thẩm định của Phòng Nội vụ, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xem xét xác nhận thông báo hoạt động tôn giáo bổ sung theo quy định.Bước 5: Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Một cửa liên thông Ủy ban nhân dân huyện trả kết quả và lưu vào hồ sơ theo dõi.


Thời hạn giải quyết

Ngay sau khi Ủy ban nhân dân huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ.

Phí

k

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

1. Văn bản thông báo hoạt động tôn giáo bổ sung. (theo mẫu)
2. Các tài liệu kèm theo (nếu có)

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đã thông báo hằng năm, người đại diện của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện có trách nhiệm gửi văn bản thông báo bổ sung đến Phòng Nội vụ.

Căn cứ pháp lý

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện

Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông báo. Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.