CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất cấp xã
Mã thủ tục 2.000337.000.00.00.H42
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
Cơ quan thực hiện

Cơ quan có thẩm quyền quyết định : UBND cấp xã.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện : Không.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của UBND cấp xã hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân đủ điều kiện nộp hồ sơ tới "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, theo ngày làm việc trong tuần ( trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, UBND cấp xã tiến hành thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định tặng Giấy khen.Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khai.Bước 3: Trả kết quả tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.


Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Phí

k

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen;
- Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng;
- Biên bản xét khen thưởng.

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng.

Căn cứ pháp lý

- Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số 47/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen; Tải về In ấn

Kết quả thực hiện