CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
Lĩnh vực Đất đai
Cơ quan thực hiện

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

- Dịch vụ bưu chính.


Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

(1) Người xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

(2) Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp thẩm định hoặc gửi xin ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc tổ chức kiểm tra thực địa.

(3) Phòng Tài nguyên và Môi trường có văn bản thẩm định gửi đến người xin giao đất, thuê đất.

Thời hạn giải quyết

- Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 


Phí

Không

Lệ Phí

Theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn xin giao đất, cho thuê đất   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất).   Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện


Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư mà phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thủ tục này chỉ thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất.


Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

01/2017/NĐ-CP

Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

06-01-2017

45/2013/QH13

Luật 45/2013/QH13

02-01-2014

43/2014/NĐ-CP

Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ

15-05-2014

30/2014/TT-BTNMT

Thông tư 30/2014/TT-BTNMT

02-06-2014

148/2020/NĐ-CP

Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai

18-12-2020

33/2017/TT-BTNMT

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT

29-09-2017

     
       
       
       
       

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện

Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất