CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mã thủ tục 2.001786.H42
Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Gia Viễn.
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm một cửa liên thông huyện Gia Viễn.

Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc   05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Dịch vụ bưu chính 5 Ngày làm việc   05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

- Trường hợp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận tới Cơ quan cấp giấy chứng nhận.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan cấp giấy chứng nhận thực hiện cấp lại giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Thời hạn giải quyết


05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Trường hợp chủ điểm là cá nhân
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng Mẫu số 12. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Trường hợp chủ điểm là tổ chức
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng Mẫu số 13. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện


Trường hợp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.


Căn cứ pháp lý

- Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 của Quốc hội ngày 23/11/2009;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

 

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.


EMC Đã kết nối EMC