CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Lĩnh vực Chứng thực
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Gia Viễn.
- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp huyện Gia Viễn.
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm một cửa liên thông Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Trung tâm một cửa liên thông Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn.

- Trực tuyến

- Dịch vụ bưu chính

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

+ Người yêu cầu cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch phải xuất trình các giấy tờ theo quy định.

+ Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ do người yêu cầu cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch xuất trình.

+ Việc cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực được thực hiện tại cơ quan lưu trữ hợp đồng, giao dịch.

+ Cơ quan thực hiện chứng thực tiến hành chụp từ bản chính hợp đồng, giao dịch đang được lưu trữ và thực hiện chứng thực như sau:

* Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký theo mẫu quy định;

* Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.

Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.

Mỗi bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản hoặc nhiều bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản trong cùng một thời điểm được ghi một số chứng thực.

Thời hạn giải quyết

Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

Phí

Không

Lệ Phí

2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản.

 

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.   Bản chính: 1
Bản sao: 1

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực còn đang lưu trữ tại Phòng Tư pháp.


Căn cứ pháp lý

 

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
23/2015/NĐ-CP Nghị định 23/2015/NĐ-CP 16-02-2015 Chính phủ
226/2016/TT-BTC Thông tư 226/2016/TT-BTC 11-11-2016 Bộ Tài chính
01/2020/TT-BTP Thông tư 01/2020/TT-BTP 03-03-2020
 

 

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Bản sao hợp đồng, giao dịch được chứng thực.