CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền
Mã thủ tục 1.004959.H42
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Cơ quan thực hiện

Cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

Bước 1: Một trong hai bên liên quan đến tranh chấp lao động về quyền gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động về quyền tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động.

Bước 3: Trong trường hợp các bên không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không giải quyết thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Thời hạn giải quyết


05 ngày làm việc, kể từ ngậy được đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Các quy định của nội quy lao động không trái với pháp luật lao động.

Căn cứ pháp lý

Bộ luật Lao động năm 2012

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện

Không quy định

EMC Đã kết nối EMC