Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐINH KHẮC TRỌNG
Mã Biên nhận : 000.56.25.H42-220802-0003
Về việc : Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (Yên Mô)
Ngày nộp: 02/08/2022 14:08:31
Ngày hẹn trả: 06/08/2022 12:14:56
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.56.25.H42-220802-0003 đã trả kết quả tại Bộ phận TN và TKQ huyện Yên Mô