Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ HOA
Mã Biên nhận : 000.43.24.H42-220803-0013
Về việc : Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Ngày nộp: 03/08/2022 16:04:46
Ngày hẹn trả: 06/08/2022 10:36:10
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.43.24.H42-220803-0013 đã giải quyết trước hạn. Đang chờ xác nhận yêu cầu thu gom