Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM THỊ OANH
Mã Biên nhận : 000.27.29.H42-230302-0007
Về việc : Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
Ngày nộp: 02/03/2023 15:02:45
Ngày hẹn trả: 18/03/2023 09:29:24
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.27.29.H42-230302-0007 đã trả kết quả tại UBND xã Khánh Thành