Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐỖ THỊ NHUẦN
Mã Biên nhận : 000.27.29.H42-230302-0006
Về việc : Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
Ngày nộp: 02/03/2023 14:57:12
Ngày hẹn trả: 18/03/2023 09:34:49
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.27.29.H42-230302-0006 đã trả kết quả tại UBND xã Khánh Thành