Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ LAN
Mã Biên nhận : 000.27.29.H42-230302-0005
Về việc : Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
Ngày nộp: 02/03/2023 14:49:33
Ngày hẹn trả: 18/03/2023 09:35:33
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.27.29.H42-230302-0005 đã trả kết quả tại UBND xã Khánh Thành