Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HÀ VĂN DUY (HÀ VĂN DUY + TRẦN QUỐC CHINH)-52
Mã Biên nhận : 000.17.07.H42-230104-0085
Về việc : Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận
Ngày nộp: 04/01/2023 14:24:53
Ngày hẹn trả: 18/03/2023 09:32:52
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.17.07.H42-230104-0085 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Gia Viễn