Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐỖ VĂN HẠNH-BÍCH ĐÀO
Mã Biên nhận : 000.13.07.H42-230310-0061
Về việc : Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Ngày nộp: 10/03/2023 14:43:26
Ngày hẹn trả: 19/03/2023 16:50:40
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.13.07.H42-230310-0061 đã trả kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai Thành phố Ninh Bình