Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TỐNG THỊ LIỄU
Mã Biên nhận : 000.12.07.H42-230223-0005
Về việc : Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp nhận tặng cho từ ông Tống Văn Giang
Ngày nộp: 23/02/2023 09:27:52
Ngày hẹn trả: 19/03/2023 18:56:57
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.12.07.H42-230223-0005 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai thành phố Tam Điệp