Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ÔNG QUÁCH CHÍ HÙNG ỦY QUYỀN CHO ÔNG QUÁCH HÀ BẮC
Mã Biên nhận : 000.11.07.H42-230117-0024
Về việc : Nhận thừa kế quyền sử dụng đất
Ngày nộp: 17/01/2023 16:14:08
Ngày hẹn trả: 19/03/2023 14:07:44
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.11.07.H42-230117-0024 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan