Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ÔNG LÊ ĐỨC ANH ỦY QUYỀN CHO BÀ HOÀNG THỊ VÂN
Mã Biên nhận : 000.11.07.H42-220706-0013
Về việc : Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Ngày nộp: 06/07/2022 10:33:05
Ngày hẹn trả: 06/08/2022 15:20:18
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.11.07.H42-220706-0013 đã trả kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan