Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ÔNG NGUYỄN ĐẮC THÔNG ỦY QUYỀN CHO BÀ NGUYỄN THỊ THU DUNG
Mã Biên nhận : 000.11.07.H42-220701-0024
Về việc : Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Ngày nộp: 01/07/2022 16:29:16
Ngày hẹn trả: 06/08/2022 15:20:44
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.11.07.H42-220701-0024 đã trả kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan