Kết quả tìm kiếm
Người nộp : BÀ NGUYỄN THỊ HUỆ
Mã Biên nhận : 000.11.07.H42-220627-0014
Về việc : Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Ngày nộp: 27/06/2022 10:55:21
Ngày hẹn trả: 06/08/2022 15:25:31
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.11.07.H42-220627-0014 đã trả kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan