Kết quả tìm kiếm
Người nộp : BÀ NGUYỄN THỊ MINH
Mã Biên nhận : 000.11.07.H42-220623-0028
Về việc : Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Ngày nộp: 23/06/2022 16:20:35
Ngày hẹn trả: 06/08/2022 15:21:56
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.11.07.H42-220623-0028 đã trả kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan