Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ÔNG BÙI VĂN DUẨN ỦY QUYỀN CHO ÔNG VŨ VĂN THẮNG
Mã Biên nhận : 000.11.07.H42-220524-0047
Về việc : Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Ngày nộp: 24/05/2022 16:55:02
Ngày hẹn trả: 06/08/2022 15:24:14
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.11.07.H42-220524-0047 đã trả kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan