Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM HỒNG CỦNG-VŨ VĂN SƠN
Mã Biên nhận : 000.10.07.H42-230314-0013
Về việc : Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
Ngày nộp: 14/03/2023 09:48:22
Ngày hẹn trả: 18/03/2023 10:06:34
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.10.07.H42-230314-0013 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Kim Sơn