Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THỊ SOI-ĐỖ VĂN ĐÌNH
Mã Biên nhận : 000.10.07.H42-220805-0010
Về việc : Tách thửa
Ngày nộp: 05/08/2022 09:40:06
Ngày hẹn trả: 06/08/2022 15:20:55
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.10.07.H42-220805-0010 đã trả kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Kim Sơn