Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN VĂN CƯỜNG NHẬN ỦY QUYỀN NGUYỄN VĂN CÔNG
Mã Biên nhận : 000.10.07.H42-220801-0028
Về việc : Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
Ngày nộp: 01/08/2022 15:56:47
Ngày hẹn trả: 06/08/2022 15:13:37
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.10.07.H42-220801-0028 đã trả kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Kim Sơn