Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHAN VĂN HÙNG-PHẠM VĂN NHÂN
Mã Biên nhận : 000.10.07.H42-220708-0038
Về việc : Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về diện tích so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
Ngày nộp: 08/07/2022 16:45:45
Ngày hẹn trả: 06/08/2022 15:12:16
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.10.07.H42-220708-0038 đã trả kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Kim Sơn