Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN CHÍ TÔN - ĐẤT NINH HOÀ
Mã Biên nhận : 000.09.07.H42-230221-0015
Về việc : Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do nhận tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận
Ngày nộp: 21/02/2023 16:54:22
Ngày hẹn trả: 18/03/2023 17:02:52
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.09.07.H42-230221-0015 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Hoa Lư