CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 208 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 1.002425.000.00.00.H42 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Cấp Quận/huyện An toàn thực phẩm
2 2.002096.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Cấp Quận/huyện Công nghiệp địa phương
3 2.001270.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Cấp Quận/huyện Kinh doanh khí
4 2.001283.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Cấp Quận/huyện Kinh doanh khí
5 2.001261.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Cấp Quận/huyện Kinh doanh khí
6 2.000620.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
7 2.000181.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
8 2.000633.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
9 2.001240.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
10 2.000150.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
11 1.001279.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
12 2.000615.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
13 2.000629.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
14 2.000162.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
15 2.001842.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân