CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 35 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 1.000502.000.00.00.H42 Mức độ 3 Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày) Ban Quản lý các KCN Lao động
2 1.000105.000.00.00.H42 Mức độ 4 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Ban Quản lý các KCN Việc làm
3 1.000459.000.00.00.H42 Mức độ 4 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Ban Quản lý các KCN Việc làm
4 1.005132.000.00.00.H42 Mức độ 4 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Ban Quản lý các KCN Việc làm
5 2.001955.000.00.00.H42 Mức độ 4 Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp Ban Quản lý các KCN Việc làm
6 2.000205.000.00.00.H42 Mức độ 3 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Ban Quản lý các KCN Việc làm
7 2.000192.000.00.00.H42 Mức độ 3 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Ban Quản lý các KCN Việc làm
8 1.009811.000.00.00.H42 Mức độ 3 Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Ban Quản lý các KCN Việc làm
9 1.009772.000.00.00.H42 Mức độ 4 Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Ban Quản lý các KCN Đầu tư
10 1.009777.000.00.00.H42 Mức độ 4 Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Ban Quản lý các KCN Đầu tư
11 1.009756.000.00.00.H42 Mức độ 4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư Ban Quản lý các KCN Đầu tư
12 1.009774.000.00.00.H42 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Ban Quản lý các KCN Đầu tư
13 1.009771.000.00.00.H42 Mức độ 4 Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Ban Quản lý các KCN Đầu tư
14 1.009776.000.00.00.H42 Mức độ 4 Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Ban Quản lý các KCN Đầu tư
15 1.009775.000.00.00.H42 Mức độ 4 Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài Ban Quản lý các KCN Đầu tư