CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 3132 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
61 2.001402.000.00.00.H42 Toàn trình Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (cấp tỉnh) Công an tỉnh Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
62 B -BCA-153685-TT Toàn trình KHAI BÁO TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM QUA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG AN TỈNH Công an tỉnh QL xuất nhập cảnh
63 2.000591.000.00.00.H42 Một phần
(nộp trực
tuyến)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Sở Công Thương An toàn thực phẩm
64 2.000535.000.00.00.H42 Một phần
(nộp trực
tuyến)
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Sở Công Thương An toàn thực phẩm
65 1.002425 Một phần
(nộp trực
tuyến)
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống (Đối với hồ sơ đạt và thẩm định điều kiện cơ sở đạt) Cấp Quận/huyện An toàn thực phẩm
66 1.002425.000.00.00.H42 Một phần
(nộp trực
tuyến)
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Cấp Quận/huyện An toàn thực phẩm
67 1.002425.000.00.00.H42 Một phần
(nộp trực
tuyến)
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Cấp Quận/huyện An toàn thực phẩm
68 1.002425.000.00.00.H42 Một phần
(nộp trực
tuyến)
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Cấp Quận/huyện An toàn thực phẩm
69 2.000331.000.00.00.H42 Một phần
(nộp trực
tuyến)
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Sở Công Thương Công nghiệp địa phương
70 2.002096.000.00.00.H42 Toàn trình Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Cấp Quận/huyện Công nghiệp địa phương
71 2.002096.000.00.00.H42 Toàn trình Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Cấp Quận/huyện Công nghiệp địa phương
72 2.002096.000.00.00.H42 Toàn trình Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Cấp Quận/huyện Công nghiệp địa phương
73 1.001158.000.00.00.H42 Một phần
(nộp trực
tuyến)
Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Sở Công Thương Công nghiệp nặng
74 2.001724.000.00.00.H42 Một phần
(nộp trực
tuyến)
Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Sở Công Thương Điện
75 2.001535.000.00.00.H42 Một phần
(nộp trực
tuyến)
Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Sở Công Thương Điện