CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 2455 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
46 2.001329.000.00.00.H42 Mức độ 4 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng ký, quản lý con dấu
47 2.001410.000.00.00.H42 Mức độ 4 Đăng ký lại mẫu con dấu (cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng ký, quản lý con dấu
48 2.001428.000.00.00.H42 Mức độ 4 Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng ký, quản lý con dấu
49 2.001397.000.00.00.H42 Mức độ 4 Đăng ký thêm con dấu (cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng ký, quản lý con dấu
50 2.001160.000.00.00.H42 Mức độ 4 Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng ký, quản lý con dấu
51 2.001551.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (cấp tỉnh) Công an tỉnh Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
52 2.001478.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự (cấp tỉnh) Công an tỉnh Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
53 2.001402.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (cấp tỉnh) Công an tỉnh Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
54 B -BCA-153685-TT Mức độ 4 KHAI BÁO TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM QUA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG AN TỈNH Công an tỉnh QL xuất nhập cảnh
55 2.000591.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Sở Công Thương An toàn thực phẩm
56 2.000535.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Sở Công Thương An toàn thực phẩm
57 1.002425.000.00.00.H42 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Cấp Quận/huyện An toàn thực phẩm
58 1.002425.000.00.00.H42 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Cấp Quận/huyện An toàn thực phẩm
59 1.002425.000.00.00.H42 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Cấp Quận/huyện An toàn thực phẩm
60 2.002096.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Cấp Quận/huyện Công nghiệp địa phương