CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 3132 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
46 DL-12 Một phần
(nộp trực
tuyến)
3. Thay đổi mục đích sử dụng điện Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
47 DL-13 Một phần
(nộp trực
tuyến)
4. Thay đổi định mức sử dụng điện Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
48 DL-14 Một phần
(nộp trực
tuyến)
5. Gia hạn HĐMBĐ Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
49 DL-15 Một phần
(nộp trực
tuyến)
6. Chấm dứt HĐMBĐ Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
50 2.001178.000.00.00.H42 Toàn trình Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân
51 2.001194.000.00.00.H42 Một phần
(nộp trực
tuyến)
Cấp lại thẻ căn cước công dân tại Công an tỉnh Công an tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân
52 2.000200.000.00.00.H42 Một phần
(nộp trực
tuyến)
Cấp thẻ căn cước công dân khi thông tin công dân đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an tỉnh Công an tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân
53 2.001195.000.00.00.H42 Một phần
(nộp trực
tuyến)
Đổi thẻ Căn cước công dân tại Công an tỉnh Công an tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân
54 2.001329.000.00.00.H42 Toàn trình Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng ký, quản lý con dấu
55 2.001410.000.00.00.H42 Toàn trình Đăng ký lại mẫu con dấu (cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng ký, quản lý con dấu
56 2.001428.000.00.00.H42 Toàn trình Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng ký, quản lý con dấu
57 2.001397.000.00.00.H42 Toàn trình Đăng ký thêm con dấu (cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng ký, quản lý con dấu
58 2.001160.000.00.00.H42 Toàn trình Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng ký, quản lý con dấu
59 2.001551.000.00.00.H42 Toàn trình Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (cấp tỉnh) Công an tỉnh Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
60 2.001478.000.00.00.H42 Toàn trình Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự (cấp tỉnh) Công an tỉnh Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự