CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 2454 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
2446 1.000259.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Kiểm định chất lượng giáo dục
2447 2.000979.000.00.00.H42 Mức độ 3 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Cấp Quận/huyện Hòa giải ở cơ sở
2448 2.000373.000.00.00.H42 Mức độ 4 Công nhận hòa giải viên Cấp Quận/huyện Hòa giải ở cơ sở
2449 2.000930.000.00.00.H42 Mức độ 4 Thôi làm hòa giải viên Cấp Quận/huyện Hòa giải ở cơ sở
2450 2.000373.000.00.00.H42 Mức độ 3 Công nhận hòa giải viên Cấp Quận/huyện Hòa giải ở cơ sở
2451 2.000930.000.00.00.H42 Mức độ 3 Thôi làm hòa giải viên Cấp Quận/huyện Hòa giải ở cơ sở
2452 2.000373.000.00.00.H42 Mức độ 3 Cộng nhận hòa giải viên Cấp Quận/huyện Hòa giải ở cơ sở
2453 2.000930.000.00.00.H42 Mức độ 3 Thôi làm hòa giải viên Cấp Quận/huyện Hòa giải ở cơ sở
2454 2.000930.000.00.00.H42 Mức độ 3 Thôi làm hòa giải viên Cấp Quận/huyện Hòa giải ở cơ sở