Thống kê chi tiết theo tháng Văn phòng Sở Y Tế

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 73 73 0 0 100 %
Tháng 11 114 114 0 0 100 %
Tháng 10 83 83 0 0 100 %
Tháng 9 77 76 1 0 100 %
Tháng 8 36 36 0 0 100 %
Tháng 7 106 99 7 0 100 %
Tháng 6 90 90 0 0 100 %
Tháng 5 62 61 1 0 100 %
Tháng 4 57 57 0 0 100 %
Tháng 3 75 75 0 0 100 %
Tháng 2 43 43 0 0 100 %
Tháng 1 81 79 2 0 100 %