Thống kê chi tiết theo tháng UBND Phường Nam Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 126 15 111 0 100 %
Tháng 11 153 47 106 0 100 %
Tháng 10 116 18 98 0 100 %
Tháng 9 173 20 153 0 100 %
Tháng 8 252 19 233 0 100 %
Tháng 7 280 23 257 0 100 %
Tháng 6 217 28 189 0 100 %
Tháng 5 159 29 130 0 100 %
Tháng 4 264 19 245 0 100 %
Tháng 3 210 26 184 0 100 %
Tháng 2 221 18 203 0 100 %
Tháng 1 84 14 70 0 100 %