Thống kê chi tiết theo tháng UBND Phường Bắc Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 147 49 98 0 100 %
Tháng 11 141 45 96 0 100 %
Tháng 10 219 78 141 0 100 %
Tháng 9 184 32 152 0 100 %
Tháng 8 198 47 151 0 100 %
Tháng 7 256 36 220 0 100 %
Tháng 6 241 38 203 0 100 %
Tháng 5 175 35 140 0 100 %
Tháng 4 287 40 247 0 100 %
Tháng 3 265 50 215 0 100 %
Tháng 2 244 38 206 0 100 %
Tháng 1 171 26 145 0 100 %