Thống kê chi tiết theo tháng UBND Thị trấn Yên Ninh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 378 93 285 0 100 %
Tháng 11 411 114 297 0 100 %
Tháng 10 525 91 434 0 100 %
Tháng 9 519 69 450 0 100 %
Tháng 8 428 89 339 0 100 %
Tháng 7 628 84 544 0 100 %
Tháng 6 508 64 444 0 100 %
Tháng 5 541 67 474 0 100 %
Tháng 4 492 103 389 0 100 %
Tháng 3 449 82 367 0 100 %
Tháng 2 423 54 369 0 100 %
Tháng 1 221 67 154 0 100 %