Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Yên Quang

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 798 725 73 0 100 %
Tháng 11 115 37 78 0 100 %
Tháng 10 150 53 97 0 100 %
Tháng 9 139 21 118 0 100 %
Tháng 8 117 10 104 3 97.4 %
Tháng 7 123 22 101 0 100 %
Tháng 6 179 33 146 0 100 %
Tháng 5 143 25 118 0 100 %
Tháng 4 133 21 112 0 100 %
Tháng 3 119 31 88 0 100 %
Tháng 2 132 16 116 0 100 %
Tháng 1 103 26 77 0 100 %