Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Xích Thổ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 191 184 7 0 100 %
Tháng 11 2181 2152 29 0 100 %
Tháng 10 90 42 48 0 100 %
Tháng 9 71 28 43 0 100 %
Tháng 8 99 41 58 0 100 %
Tháng 7 72 15 57 0 100 %
Tháng 6 62 23 39 0 100 %
Tháng 5 103 45 58 0 100 %
Tháng 4 87 23 64 0 100 %
Tháng 3 112 39 73 0 100 %
Tháng 2 155 55 100 0 100 %
Tháng 1 81 32 49 0 100 %