Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Văn Phú

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 1495 1490 5 0 100 %
Tháng 11 146 113 33 0 100 %
Tháng 10 76 36 40 0 100 %
Tháng 9 87 45 42 0 100 %
Tháng 8 124 50 74 0 100 %
Tháng 7 104 27 77 0 100 %
Tháng 6 113 30 83 0 100 %
Tháng 5 144 31 113 0 100 %
Tháng 4 61 22 39 0 100 %
Tháng 3 94 49 45 0 100 %
Tháng 2 87 36 51 0 100 %
Tháng 1 62 26 36 0 100 %