Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Văn Phương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 454 420 34 0 100 %
Tháng 11 72 45 27 0 100 %
Tháng 10 83 26 57 0 100 %
Tháng 9 150 60 90 0 100 %
Tháng 8 99 31 68 0 100 %
Tháng 7 93 26 67 0 100 %
Tháng 6 87 26 61 0 100 %
Tháng 5 96 19 77 0 100 %
Tháng 4 104 29 75 0 100 %
Tháng 3 127 45 82 0 100 %
Tháng 2 107 16 91 0 100 %
Tháng 1 42 11 31 0 100 %