Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Văn Phong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 169 168 1 0 100 %
Tháng 11 67 53 14 0 100 %
Tháng 10 36 11 25 0 100 %
Tháng 9 55 20 35 0 100 %
Tháng 8 50 13 37 0 100 %
Tháng 7 55 32 23 0 100 %
Tháng 6 111 60 51 0 100 %
Tháng 5 103 42 61 0 100 %
Tháng 4 53 15 38 0 100 %
Tháng 3 131 68 63 0 100 %
Tháng 2 38 10 28 0 100 %