Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Thanh Lạc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 465 433 32 0 100 %
Tháng 11 99 45 54 0 100 %
Tháng 10 95 24 71 0 100 %
Tháng 9 75 16 59 0 100 %
Tháng 8 113 46 67 0 100 %
Tháng 7 87 29 58 0 100 %
Tháng 6 121 28 93 0 100 %
Tháng 5 135 34 101 0 100 %
Tháng 4 92 15 77 0 100 %
Tháng 3 140 36 104 0 100 %
Tháng 2 127 22 105 0 100 %
Tháng 1 42 10 32 0 100 %