Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Thượng Hòa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 358 335 23 0 100 %
Tháng 11 182 126 56 0 100 %
Tháng 10 127 34 93 0 100 %
Tháng 9 110 9 101 0 100 %
Tháng 8 98 18 80 0 100 %
Tháng 7 104 9 95 0 100 %
Tháng 6 123 17 106 0 100 %
Tháng 5 143 31 112 0 100 %
Tháng 4 112 10 102 0 100 %
Tháng 3 204 93 111 0 100 %
Tháng 2 116 14 102 0 100 %
Tháng 1 70 4 66 0 100 %