Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Thạch Bình

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 344 305 39 0 100 %
Tháng 11 169 124 45 0 100 %
Tháng 10 772 670 102 0 100 %
Tháng 9 115 57 58 0 100 %
Tháng 8 205 40 165 0 100 %
Tháng 7 164 42 122 0 100 %
Tháng 6 185 42 143 0 100 %
Tháng 5 219 41 178 0 100 %
Tháng 4 177 35 142 0 100 %
Tháng 3 163 51 112 0 100 %
Tháng 2 172 48 124 0 100 %
Tháng 1 45 11 34 0 100 %