Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Sơn Lai

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 374 338 36 0 100 %
Tháng 11 208 126 82 0 100 %
Tháng 10 136 51 85 0 100 %
Tháng 9 134 39 95 0 100 %
Tháng 8 75 20 55 0 100 %
Tháng 7 125 42 83 0 100 %
Tháng 6 138 38 100 0 100 %
Tháng 5 136 39 97 0 100 %
Tháng 4 85 20 65 0 100 %
Tháng 3 85 27 58 0 100 %
Tháng 2 105 26 79 0 100 %
Tháng 1 100 35 65 0 100 %