Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Sơn Hà

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 263 209 54 0 100 %
Tháng 11 722 662 60 0 100 %
Tháng 10 107 54 53 0 100 %
Tháng 9 98 19 79 0 100 %
Tháng 8 64 6 58 0 100 %
Tháng 7 85 14 71 0 100 %
Tháng 6 66 25 41 0 100 %
Tháng 5 86 27 59 0 100 %
Tháng 4 45 7 38 0 100 %
Tháng 3 83 20 63 0 100 %
Tháng 2 112 29 83 0 100 %
Tháng 1 92 56 36 0 100 %